Sprawdzian Klasa 7: Świat w okresie międzywojennym

W sprawdzianie dla klasy 7 z historii będziemy się skupiać na tematyce „Świat w okresie międzywojennym”. Sprawdzian będzie oceniany na podstawie wiedzy uczniów dotyczącej wydarzeń, postaci i zmian, które miały miejsce w tym okresie.

Nasz sprawdzian obejmie różne zagadnienia z historii międzywojennej, w tym narodziny faszyzmu, ZSRS jako imperium komunistyczne, kulturę i zmiany społeczne oraz wydarzenia prowadzące do II wojny światowej. Będziemy się również skupiać na ważnych terminach i pojęciach z tego okresu.

Świat w okresie międzywojennym był czasem wielkich przemian, które miały wpływ na dalszy bieg historii. Dlatego ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tych wydarzeń i zrozumieli ich znaczenie. Przygotujcie się na ciekawą podróż w przeszłość!

Narodziny faszyzmu

Na sprawdzianie będziemy omawiać narodziny faszyzmu jako jednego z kluczowych zjawisk tego okresu. Skupimy się na postaci Benito Mussoliniego, który stał się jednym z najbardziej znanych przywódców faszystowskich. Będziemy analizować rządy autorytarne, pojawienie się totalitaryzmu i wpływ dyktatury na społeczeństwo we Włoszech międzywojennych.

narodziny faszyzmu

Włochy międzywojenne były okresem burzliwych zmian i narodziny faszyzmu były jednym z najważniejszych wydarzeń tamtego czasu. Ruch faszystowski, którego głównym ideologiem i przywódcą był Benito Mussolini, szybko zyskał popularność i wprowadził dyktatorski reżim we Włoszech.

Faszyzm był ideologią opartą na nacjonalizmie, autorytaryzmie i centralizacji władzy. Mussolini obiecywał odbudowę Włoch jako wielkiego mocarstwa poprzez silne przywództwo, militarystyczną politykę zagraniczną i rząd autorytarny.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech faszyzmu była kultura totalitarna, w której państwo miało pełną kontrolę nad społeczeństwem. Propaganda, cenzura i brutalne represje były codziennością, a każde przejawy oporu były surowo tłumione. Faszyzm wkrótce zyskał popularność również poza granicami Włoch, inspirowając inne ruchy autorytarne i totalitarne w Europie i na świecie.

Rządy autorytarne we Włoszech międzywojennych Benito Mussolini – przywódca ruchu faszystowskiego Wpływ dyktatury na społeczeństwo
Narodziny faszyzmu Faszyzm we Włoszech Rola propagandy i cenzury
Podstawy ideologiczne faszyzmu Założenia Mussoliniego Represje i prześladowania
Wpływ na inne ruchy autorytarne Faszyzm w Europie i na świecie Kultura totalitarna

Narodziny faszyzmu we Włoszech miały ogromny wpływ na historię XX wieku. Jego idee i metody rządzenia pozostawiły trwały ślad, a dyktatura Mussoliniego stała się jednym z symboli okresu międzywojennego.

Najważniejsze cechy faszyzmu:

 • Silne przywództwo
 • Autorytaryzm
 • Nacjonalizm
 • Centralizacja władzy
 • Kult państwa
 • Militarystyczna polityka zagraniczna

ZSRS – imperium komunistyczne

Kolejnym tematem na sprawdzianie będzie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRS) jako imperium komunistyczne. Zapoznamy się z rewolucją październikową i powstaniem komunizmu w Rosji sowieckiej. Analizować będziemy również negatywne skutki tego systemu, takie jak Wielki Głód i terror stalinowski.

Rewolucja październikowa, która miała miejsce w 1917 roku, doprowadziła do obalenia caratu i objęcia władzy przez bolszewików. Powstało wtedy ZSRS, który stał się pierwszym państwem na świecie, w którym panował komunizm. Budowany na ideologii marksistowsko-leninowskiej, ZSRS dążył do stworzenia społeczeństwa bezklasowego, opartego na kolektywizacji i równości.

Jednakże, pomimo głoszonych ideałów, ZSRS było również nękane licznymi problemami i złami praw człowieka. Wielki Głód, który miał miejsce w latach 1932-1933, spowodował śmierć milionów ludzi głodem wskutek polityki kolektywizacji rolnictwa. Terror stalinowski, trwający przez lata 1930-1953, to okres represji i prześladowań politycznych, który dotknął niezliczoną ilość osób.

Przeanalizowanie ZSRS jako imperium komunistyczne pozwoli nam zrozumieć zarówno pozytywne aspekty jak i negatywne skutki tego systemu. Zapraszamy do dalszej lektury, gdzie przedstawimy więcej szczegółów na ten temat.

Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym

Na sprawdzianie poruszymy temat kultury i zmian społecznych w okresie międzywojennym. Skupimy się na rozwoju awangardy artystycznej, wpływie jazzu na muzykę i kinematografię tego okresu. Omówimy również emancypację kobiet i inne istotne zmiany społeczne, które miały miejsce w tamtym czasie.


Awangarda artystyczna

Kultura międzywojenna była okresem intensywnego rozwoju awangardy artystycznej. Artyści tego okresu, tak jak np. Kazimierz Malewicz czy Władysław Strzemiński, dążyli do wyzwolenia się spod tradycyjnych form i norm artystycznych. Ich twórczość opierała się na eksperymentach z formą, kolorem i geometrią, co prowadziło do powstania abstrakcjonizmu.

Jazz i kinematografia

Jazz, będący nowym gatunkiem muzycznym, odegrał ważną rolę w kulturze międzywojennej. Był symbolem niezależności i wolności, przyczyniając się do budowania nowej estetyki muzycznej i rozwoju tańca. Kinematografia również doświadczyła znaczącego rozwoju w tym okresie. Polskie kino miało swoje lata świetności, a Andrzej Wajda stał się jednym z najbardziej uznanych reżyserów tego okresu.

Emancypacja kobiet i inne zmiany społeczne

Okres międzywojenny przyniósł także ważne zmiany społeczne, w tym silny ruch emancypacji kobiet. Coraz więcej kobiet angażowało się w życie publiczne, zdobywając prawa do edukacji, pracy i głosowania. Ponadto, zmiany społeczne dotyczyły również kwestii społecznych, ekonomicznych i politycznych. Polska przeżywała proces modernizacji i szybko rozwijała się jako kraj niepodległy.

kultura międzywojenna

Awangarda artystyczna Jazz Kinematografia Emancypacja kobiet Zmiany społeczne
Rozwój form awangardowych w sztuce. Wpływ jazzu na muzykę. Rozkwit polskiego kina. Zdobywanie praw przez kobiety. Ogólne zmiany społeczne i modernizacja kraju.
Rośnie popularność abstrakcjonizmu. Jazz jako symbol niezależności. Twórczość reżyserów jak Andrzej Wajda. Rola kobiet w życiu publicznym. Intensywna modernizacja i rozwój Polski.

Świat na drodze ku II wojnie światowej

Kolejny temat to droga świata ku II wojnie światowej. Omówimy proces remilitaryzacji Niemiec, aneksję Austrii przez III Rzeszę oraz kryzysy terytorialne, które przyczyniły się do wzrostu napięcia międzynarodowego. Będziemy analizować również układy pokojowe i ich wpływ na sytuację międzynarodową.

droga do II wojny światowej

Kryzys Rok Skutki
Kryzys w granicach Polski 1938 Przewaga terytorialna Niemiec
Kryzys sudetowy 1938 Przyłączenie Sudetów do III Rzeszy
Kryzys w Czechosłowacji 1938-1939 Rozpad Czechosłowacji i utworzenie Protektoratu Czech i Moraw

Podsumowanie wydarzeń i zmian

W tej sekcji podsumujemy omówione wcześniej wydarzenia i zmiany w okresie międzywojennym. To będzie moment na przypomnienie najważniejszych faktów i pojęć oraz ocenę wiedzy uczniów. Znajdzie się tutaj również kilka ćwiczeń z historii międzywojennej dla dodatkowej powtórki przed sprawdzianem.

Podczas trwania okresu międzywojennego, świat był świadkiem wielu znaczących wydarzeń. Narodził się faszyzm, który zyskał popularność w wielu krajach, takich jak Włochy, Niemcy i Hiszpania. Na wschodzie utworzono Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRS), które stało się potężym imperium komunistycznym.

Zmiany społeczne również były nieodłącznym elementem tego okresu. Nastąpił rozwój kultury, sztuki i nauki, które miały głęboki wpływ na społeczeństwo. Kobiety zaczęły zdobywać więcej praw i decydować o własnym losie. W międzyczasie świat zmierzał w kierunku kolejnej wojny światowej, co skończyło się tragicznie.

Podsumowując, okres międzywojenny był czasem burzliwym i pełnym zawirowań. Wydarzenia międzywojenne miały istotne konsekwencje dla dalszego rozwoju świata. Przygotowując się do sprawdzianu, warto przypomnieć sobie te kluczowe momenty, zrozumieć zmiany społeczne oraz wnikliwie podchodzić do oceny materiału. Przeanalizujmy teraz kilka ćwiczeń z historii międzywojennej, które pomogą nam w powtórce przed sprawdzianem.

Podsumowanie wydarzeń i zmian

Przydatne terminy i pojęcia

W tej sekcji przedstawimy kilka przydatnych terminów i pojęć związanych z międzywojennym światem. To będzie okazja do utrwalenia i rozszerzenia słownictwa historycznego. Zaprezentujemy również ćwiczenia z terminologii, które pomogą uczniom w lepszym zrozumieniu materiału.

Pojęcia i terminy historyczne

 • Pakt Ribbentrop-Mołotow
 • Plebiscyt
 • Socjalizm
 • Nacjonalizm
 • Reperkusje

Terminy związane z międzywojennym światem

 • Konferencja w Wersalu
 • Wielki kryzys gospodarczy
 • Traktat w Locarno
 • Liga Narodów
 • Autarchia

Ćwiczenia z terminologii

Ćwiczenie 1:

Wprowadź poniższe terminy w odpowiednie luki:

Pakt Ribbentrop-Mołotow to układ zawarty pomiędzy Niemcami a ZSRS przed wybuchem II wojny światowej.

Plebiscyt to referendum, podczas którego ludność danego terytorium decyduje, do jakiego państwa chce należeć.

Socjalizm to ideologia polityczna opierająca się na równości społecznej i kontrolowaniu środków produkcji przez państwo.

Ćwiczenie 2:

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi słowami:

Konferencja w Wersalu była spotkaniem państw po zakończeniu I wojny światowej, podczas którego ustalono nową wielopartyjną układ sił w Europie.

Wielki kryzys gospodarczy był jednym z największych kryzysów gospodarczych w historii, który miał miejsce w latach 1929-1939.

Traktat w Locarno był układem międzynarodowym, mającym na celu zapewnienie pokoju w Europie po I wojnie światowej.

Scenariusz sprawdzianu

W tej sekcji przedstawimy scenariusz sprawdzianu z historii międzywojennej. Zaprezentowane będą pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Uczniowie będą mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania, które sprawdzą ich wiedzę na temat omawianego okresu.

Pytania otwarte

Oto kilka przykładowych pytań otwartych, które mogą pojawić się na sprawdzianie:

 • Jakie główne przyczyny doprowadziły do wybuchu II wojny światowej?
 • Jakie zmiany polityczne nastąpiły w Europie w okresie międzywojennym?
 • Jakie konsekwencje miało powstanie ZSRS dla Europy Wschodniej?

Pytania zamknięte

Oto kilka przykładowych pytań zamkniętych, na które trzeba udzielić jednoznacznego, poprawnego o odpowiedzi:

 1. Jaki termin określa okres między końcem I wojny światowej a wybuchem II wojny światowej?
 2. Który z ruchów politycznych wyrosł w okresie międzywojennym i miał na celu osiągnięcie totalitarnej władzy?
 3. Które państwo było centralnym sojusznikiem Niemiec w czasie II wojny światowej?

Mamy nadzieję, że ten przykładowy scenariusz sprawdzianu z historii międzywojennej dostarczy Ci pomysłów na opracowanie własnego testu dla uczniów. Pamiętaj, aby uwzględnić pytania otwarte i zamknięte, które wpłyną na ich ocenę. Życzymy powodzenia!

Wniosek

Podsumowując naszą podróż przez świat w okresie międzywojennym, sprawdzian z historii dla klasy 7 jest doskonałą okazją do utrwalenia zdobytej wiedzy oraz lepszego zrozumienia wydarzeń i zmian, które miały miejsce w tamtym okresie historycznym. Ważne jest, aby solidnie przygotować się do testu, aby skutecznie podsumować i przypomnieć sobie wszystkie istotne informacje.

Z całą pewnością jest to fascynujący okres w historii, który dał początek narodzinom faszyzmu, imperium komunistycznego ZSRS oraz licznych zmian społecznych i kulturowych. Sprawdzian klasa 7 to szansa na zgłębienie tych tematów i zapoznanie się z przydatnymi terminami i pojęciami związanych z tym okresem.

Zapraszamy więc do dogłębnej nauki, podejścia z determinacją i powodzenia na nadchodzącym sprawdzianie! Niech wnioski, które wyciągniesz z tego procesu, będą cenne i posłużą Ci również w dalszej edukacji.

FAQ

Jakiego tematu dotyczy sprawdzian z historii dla klasy 7?

Sprawdzian dotyczy tematyki „Świat w okresie międzywojennym”.

Jak oceniany będzie sprawdzian?

Sprawdzian będzie oceniany na podstawie wiedzy uczniów dotyczącej wydarzeń, postaci i zmian, które miały miejsce w okresie międzywojennym.

Jakie tematy będą omawiane na sprawdzianie?

Na sprawdzianie będą omawiane tematy takie jak narodziny faszyzmu, imperium komunistyczne ZSRS, kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym, droga świata ku II wojnie światowej oraz podsumowanie wydarzeń i zmian.

Kto był jednym z najbardziej znanych przywódców faszystowskich?

Benito Mussolini był jednym z najbardziej znanych przywódców faszystowskich.

Jakie są negatywne skutki imperium komunistycznego ZSRS?

Negatywne skutki imperium komunistycznego ZSRS to Wielki Głód oraz terror stalinowski.

Jakie zmiany społeczne miały miejsce w okresie międzywojennym?

W okresie międzywojennym miały miejsce m.in. rozwój awangardy artystycznej, wpływ jazzu na muzykę i kinematografię, a także emancypacja kobiet.

Jakie wydarzenia przyczyniły się do wzrostu napięcia międzynarodowego na drodze do II wojny światowej?

Wzrost napięcia międzynarodowego na drodze do II wojny światowej przyczyniły się m.in. remilitaryzacja Niemiec, aneksja Austrii przez III Rzeszę oraz kryzysy terytorialne.

Jakie będą ćwiczenia na sprawdzianie z historii międzywojennej?

Na sprawdzianie znajdą się ćwiczenia służące do utrwalenia wiedzy uczniów na temat wydarzeń międzywojennych.

Jakie terminy i pojęcia związane są z międzywojennym światem?

W międzywojennym świecie ważne terminy i pojęcia to m.in. narodziny faszyzmu, komunizm, rewolucja październikowa, awangarda oraz układy pokojowe.

Jakie pytania będą zawarte w scenariuszu sprawdzianu z historii międzywojennej?

Scenariusz sprawdzianu będzie zawierał pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte na temat omawianego okresu.