Przewodnik: Historia Klasa 7 Dział 5 – Podsumowanie

W tej sekcji zaprezentujemy podsumowanie materiału z historii dla klasy siódmej, dział 5. Przeglądniemy kluczowe wydarzenia i pojęcia omawiane w tym rozdziale, które są istotne dla zrozumienia przeszłości i przygotowania do sprawdzianów.

Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

Po zakończeniu kongresu wiedeńskiego, Europa zmieniła się nie do poznania. Nowe granice i ustalenia polityczne miały duży wpływ na ziemie polskie i ich sytuację w okresie po kongresie.

Podczas kongresu wiedeńskiego doszło do podziału terytorialnego Europy. Wprowadzono w życie zasadę równowagi sił, która miała zapobiec ewentualnym konfliktom i umocnić pozycję najważniejszych mocarstw. W wyniku tych ustaleń, granice wielu państw uległy zmianie, w tym również granice Polski.

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim znalazły się pod zaborami trzech mocarstw: Rosji, Prus i Austrii. Podział ten bardzo odbił się na polskim narodzie i kulturze. Polacy musieli zmierzyć się z ograniczeniami, cenzurą i uciskiem politycznym ze strony okupujących państw.

Dokładne wytyczenie granic i ustalenia dotyczące ziem polskich po kongresie wiedeńskim można przedstawić w formie tabeli:

Mocarstwo Ziemie Polskie
Rosja Królestwo Polskie
Prusy Wielkie Księstwo Poznańskie, Prusy Zachodnie
Austria Galicja i Lodomeria

Jak widać, podział ziem polskich był dosyć skomplikowany i doprowadził do silnego podziału narodu polskiego. Pomimo trudności, Polacy nie zapomnieli o swoim dążeniu do niepodległości i ostatecznie odzyskali pełną niezależność w 1918 roku.

Źródła:

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Wiede%C5%84ski
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r
 • https://culture.pl/pl/article/o-rozbiory-polski-w-60-sekund

Wiosna Ludów w Europie

W tej sekcji skupimy się na wydarzeniach z okresu Wiosny Ludów w Europie, które miały miejsce w XIX wieku. Okres ten był nazwą dla serii rewolucji i ruchów demokratycznych, które narodziły się w Europie i miały na celu walkę o wolność, równość i niezależność.

Jeden z najwcześniejszych i najbardziej wpływowych ruchów rewolucyjnych miał miejsce we Francji w 1848 roku. Wiosna Ludów we Francji była odpowiedzią na niewielkie zmiany polityczne i gospodarcze, które wywołały niezadowolenie w społeczeństwie. Rewolucja ta doprowadziła do obalenia monarchii lipcowej i utworzenia Drugiej Republiki Francuskiej.

Wiosna Ludów odbiła się szerokim echem w innych krajach europejskich. W Polsce doszło do wybuchu powstania wiosennego, które miało na celu walkę o niepodległość i zrzucenie rosyjskiej okupacji. Powstanie zostało jednak stłumione przez Imperium Rosyjskie.

W Austrii i Włoszech również wybuchły ruchy rewolucyjne, które dążyły do obalenia konserwatywnych rządów. W Austrii powstał tzw. Rząd Barrikad, który miał na celu wprowadzenie reform politycznych. Jednak siły konserwatywne odbiły skutecznie rewolucję, a rząd został obalony.

Wiosna Ludów w Europie przyczyniła się do długotrwałych przemian społeczno-politycznych. Mimo że wiele rewolucji zostało stłumionych, to na dłuższą metę zmieniły one społeczeństwo i przyczyniły się do wzrostu świadomości narodowej i walki o prawa obywatelskie.

Wiosna Ludów w Europie

Ruchy rewolucyjne Data Kraje
Wiosna Ludów we Francji 1848 Francja
Powstanie wiosenne w Polsce 1848 Polska
Rząd Barrikad w Austrii 1848 Austria

Rewolucja przemysłowa

Tutaj przedstawione zostaną informacje na temat Rewolucji przemysłowej, która miała ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny.

Rewolucja przemysłowa to okres historyczny, który rozpoczął się w drugiej połowie XVIII wieku w Wielkiej Brytanii i szybko rozmnożył się w Europie i na całym świecie. Była to epoka, w której tradycyjne metody produkcji oparte na ręcznej pracy i rzemiośle zostały zastąpione przez nowoczesną fabryczną produkcję, maszyny i technologie.

Rewolucja przemysłowa przyniosła wiele kluczowych innowacji, w tym wprowadzenie maszyn przędzalniczych, mechanicznych krosien, maszyn parowych i kolejnictwa. Te nowe technologie umożliwiły szybsze, tańsze i bardziej wydajne produkcję tekstyliów, żelaza, węgla i innych towarów, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego i urbanizacji.

Wzrost przemysłu i fabryk przekształcił również społeczeństwo. Ludzie migrowali z wsi do miast, szukając pracy w fabrykach. Warunki pracy były często trudne, z długimi godzinami, niskimi płacami i brakiem środków ochrony socjalnej. Powstanie nowej klasy robotniczej na masową skalę wywołało również ruchy protestu i walkę o prawa pracownicze, takie jak związki zawodowe i strajki.

Rewolucja przemysłowa

Jednym z kluczowych skutków rewolucji przemysłowej był również rozwój nauki i technologii. Nowe odkrycia i wynalazki umożliwiły dalszy postęp w dziedzinach takich jak medycyna, transport, telekomunikacja i energia, otwierając drzwi do dalszego wzrostu i transformacji społeczno-gospodarczej.

Skutki rewolucji przemysłowej

Rewolucja przemysłowa miała ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny. Prowadziła do szybkiego wzrostu produkcji, handlu i zwiększenia bogactwa narodowego. Jednocześnie jednak wywołała również wiele wyzwań i nierówności społecznych.

Jakie były główne skutki rewolucji przemysłowej? Oto kilka z nich:

 • Zwiększenie produkcji i wzrost gospodarczy.
 • Rozwój miast i urbanizacja.
 • Pojawienie się nowej klasy robotniczej.
 • Wzrost nierówności społecznych.
 • Rozwój nauki i technologii.
Skutki rewolucji przemysłowej Opis
Zwiększenie produkcji i wzrost gospodarczy Nowe technologie umożliwiły szybszą i bardziej efektywną produkcję, co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego.
Rozwój miast i urbanizacja Przemysł przyciągnął ludzi do miast, co doprowadziło do wzrostu populacji miejskiej i rozwoju infrastruktury miejskiej.
Pojawienie się nowej klasy robotniczej Migracja z wsi do miast spowodowała powstanie nowej klasy robotniczej, która pracowała w fabrykach i zakładach produkcyjnych.
Wzrost nierówności społecznych Choć rewolucja przemysłowa przyniosła bogactwo, również spowodowała duże nierówności społeczne i trudne warunki życia dla robotników.
Rozwój nauki i technologii Postęp w dziedzinie nauki i technologii umożliwił dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

Powstanie listopadowe

W tym rozdziale przeanalizujemy powstanie listopadowe, ważne wydarzenie z historii Polski, które było próbą odzyskania niepodległości spod panowania zaborców.

Powstanie listopadowe, które wybuchło 29 listopada 1830 roku, miało na celu przejęcie kontroli nad zaborczą Polską i odzyskanie niepodległości. Powodem wybuchu powstania było narastające niezadowolenie narodowe wynikające z niesprawiedliwości i ograniczeń narzucanych przez zaborców.

Głównym skutkiem powstania było długotrwałe i krwawe starcie zbrojne, które utrwaliło w pamięci Polaków jako epizod walki o wolność. Niestety, powstanie zakończyło się klęską i wzmożonym represjami ze strony zaborców, co doprowadziło do kolejnej utraty niepodległości przez Polskę.

Pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie listopadowe miało ogromne znaczenie społeczne i kulturalne. Wydarzenia te inspirowały artystów i poetów do tworzenia dzieł upamiętniających bohaterstwo powstańców.

Powstanie listopadowe

Wielka Emigracja

Skoncentrujemy się na Wielkiej Emigracji, czyli wyjeździe polskich patriotów za granicę po nieudanym powstaniu listopadowym.

Po upadku powstania listopadowego, wielu polskich patriotów zdecydowało się na opuszczenie kraju i wyjazd za granicę. Ta fala emigracji, znana jako Wielka Emigracja, miała duży wpływ na dalsze losy Polski i polskiego narodu.

Wielu emigrantów znalazło schronienie w różnych krajach Europy, takich jak Francja, Wielka Brytania i Szwajcaria. Tam kontynuowali walkę o sprawę polską, prowadząc działalność polityczną, literacką i naukową.

Emigracja skupiła najlepsze głowy polskiego narodu i miała ogromny wpływ na rozwój polskiej kultury i nauki. Emigranci mieli duże znaczenie w tworzeniu polskich wydawnictw, czasopism i instytucji kulturalnych za granicą.

„Wielka Emigracja była nie tylko wynikiem porażki powstania listopadowego, ale także przejawem silnej miłości do ojczyzny i pragnieniem walki o jej niepodległość. Choć rozproszeni po całej Europie, emigranci nadal tworzyli silny łącznik między krajem a polską diasporą.”

Emigranci podejmowali również próby organizowania kolejnych powstań niepodległościowych w Polsce. Przesyłali broń, finansowali działania konspiracyjne i wspierali patriotów pozostających w kraju.

Mimo rozproszenia, emigranci nie zapominali o Polsce i nadal marzyli o niepodległej ojczyźnie. Głosili idee patriotyzmu, dbali o zachowanie polskiej kultury i historii.

Wielka Emigracja

Wielka Emigracja była ważnym etapem w historii Polski, który wywarł trwały wpływ na narodową tożsamość i pamięć Polaków. Pokazała siłę ducha i niezłomność polskiego narodu w walce o wolność i niepodległość.

Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów

W tej sekcji omówimy powstanie krakowskie oraz wydarzenia związane z Wiosną Ludów, które miały miejsce na ziemiach polskich.

Pierwszym ważnym wydarzeniem było powstanie krakowskie w 1846 roku. Było to wystąpienie przeciwko władzy austriackiej, która panowała w Krakowie. Powstanie to było jednym z przejawów niezadowolenia Polaków z narzuconej im dominacji obcych mocarstw po Kongresie Wiedeńskim. Oddziały polskie pod dowództwem Józefa Bema stawiły opór, jednak zostały pokonane przez austriacką armię. Mimo klęski powstanie krakowskie stało się ważnym wydarzeniem, mobilizującym Polaków do walki o niepodległość.

Następnie, omówimy kilka ważnych wydarzeń związanych z Wiosną Ludów. Wiosna Ludów była ruchem rewolucyjnym, który ogarnął wiele europejskich państw w 1848 roku. Na ziemiach polskich wybuchły liczne manifestacje, protesty i walki o niepodległość. Polacy walczyli o swoje prawa i wolność, dążąc do zjednoczenia ziem polskich i odzyskania niepodległości. Pomimo tego, Wiosna Ludów zakończyła się niepowodzeniem, a Polska pozostała pod zaborem. Jednak, to wydarzenie odegrało kluczową rolę w formowaniu polskiego narodowego ducha i przyczyniło się do nadziei na przyszłe powstania, takie jak powstanie styczniowe.

„Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów były istotnymi wydarzeniami w historii Polski, które podkreśliły dążenie Polaków do niepodległości i wolności.”

Kronologia wydarzeń:

Rok Wydarzenie
1846 Powstanie krakowskie
1848 Wybuch Wiosny Ludów na ziemiach polskich

Powstanie styczniowe

Przeanalizujemy powstanie styczniowe, które było jednym z najważniejszych wydarzeń walki o niepodległość Polski i miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku.

Powstanie styczniowe było powstańczym zrywem narodowym, który miał na celu odzyskanie niepodległości Polski po upadku powstania listopadowego. To moment, który jednoczył naród w dążeniu do wolności i niezależności.

Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku, po ogłoszeniu Manifestu Agitacyjnego przez Narodowe Siły Zbrojne. Wielu Polaków odpowiedziało na apel i wzięło udział w walce przeciwko zaborcom.

Walka była niezwykle trudna i brutalna. Powstańcy musieli stawić czoła silnym armiom rosyjskim i prusko-austriackim. Mimo niekorzystnych warunków, powstanie trwało kilka miesięcy i rozprzestrzeniło się na wiele regionów Polski.

„Powstanie styczniowe było ważnym momentem w historii Polski, w którym Polacy zjednoczyli się w dążeniu do wolności i niepodległości.”

Siły powstańcze były zróżnicowane pod względem strategii i organizacji. Powstało wiele oddziałów partyzanckich, które dokonywały sabotaży i ataków na ziemie zaborcze. Część powstańców walczyła w regularnych bitwach, próbując odeprzeć najeźdźców.

Niestety, powstanie zakończyło się porażką. Wojska rosyjskie i prusko-austriackie były zbyt silne, aby Polacy mogli odnieść decydujące zwycięstwo. Powstańcy byli brutalnie represjonowani przez zaborców, a Polacy cierpieli wiele strat.

Skutki powstania styczniowego:

 • Rozwój polskiego ruchu patriotycznego i narodowego
 • Zintensyfikowanie represji ze strony zaborców
 • Podtrzymanie polskiej tożsamości narodowej
 • Zwiększenie zainteresowania społeczności międzynarodowej sytuacją Polaków

Powstanie styczniowe było ważnym momentem w historii Polski, będącym dowodem na niezłomną wolę walki o niepodległość. Pomimo porażki, zapłonął w sercach wielu Polaków ogień patriotyzmu, który trwał nadal. To wydarzenie zapisało się na trwałe w polskiej historii i pamięci narodowej.

Rok Wydarzenie
1863 Rozpoczęcie powstania styczniowego
1864 Przyjęcie Emancypacji Chłopów
1865 Zakończenie powstania styczniowego

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

W tym rozdziale skupimy się na procesie zjednoczenia Włoch i Niemiec, który miał miejsce w XIX wieku i miał duże znaczenie dla kształtowania się Europy.

Włochy były podzielone i składały się z różnych państw i regionów, które były niezależne lub pod panowaniem obcych mocarstw. Jednak w 1861 roku doszło do zawiązania Królestwa Włoch, które skonsolidowało większość terytoriów włoskich. Proces ten, znany jako Zjednoczenie Włoch, był wynikiem długotrwałych starań patriotów i przywódców politycznych, takich jak Giuseppe Garibaldi.

Zjednoczenie Niemiec również miało miejsce w XIX wieku. Przez wiele lat, Niemcy były podzielone na wiele niezależnych państw i monarchii. Jednak w wyniku wojen zjednoczeniowych, przeprowadzonych pod przewodnictwem kanclerza Ottona von Bismarcka, Niemcy zostały zjednoczone w 1871 roku, tworząc Cesarstwo Niemieckie. To zjednoczenie przyczyniło się do powstania potężnej i zjednoczonej siły militarnej i gospodarczej w Europie.

Włoskie i niemieckie zjednoczenie miało trwały wpływ na Europę i kształtowanie się współczesnego kontynentu. Tworzenie się silnych państw narodowych przyczyniło się do wzrostu napięć międzynarodowych i rywalizacji mocarstw. Jednocześnie, zjednoczenie Włoch i Niemiec przyniosło rozwój kulturalny, gospodarczy i technologiczny, otwierając nowe możliwości i wyzwania dla tych krajów.

Kolonializm w XIX wieku

W XIX wieku kolonializm stał się jednym z najważniejszych elementów geopolitycznych i gospodarczych. Państwa europejskie, takie jak Wielka Brytania, Francja i Hiszpania, dążyły do ekspansji na inne kontynenty, szczególnie Afrykę i Azję. Ich celem było zdobycie nowych terenów, surowców naturalnych oraz zwiększenie wpływów i bogactwa.

Kolonializm w XIX wieku miał ogromne konsekwencje dla krajów kolonialnych. Europejskie mocarstwa narzuciły swoją politykę, systemy prawne i kulturę na podbite terytoria. Ludność tubylcza często była eksploatowana i pozbawiona praw. Głównym celem kolonializmu było wykorzystanie zasobów zależnych kolonii w celu wzmocnienia własnej potęgi.

Kolonializm w XIX wieku to era ekspansji mocarstw europejskich na inne kontynenty. To fascynujący okres historii, który wnosi wiele kontrowersji i dylematów.

Wielka Brytania była jednym z najważniejszych kolonizatorów tego okresu. Posiadała rozległe terytoria w Indiach, Afryce i na Pacyfiku. Francja również miała swoje kolonie na tych obszarach, a także w Afryce Północnej. Innymi ważnymi mocarstwami kolonialnymi były Belgia, Hiszpania, Portugalia oraz Niemcy i Włochy, które dopiero zaczynały swoją kolonialną ekspansję.

Pod koniec XIX wieku kolonialne imperia były na swoim szczycie. Mocarstwa europejskie kontrolowały ogromne obszary Afryki i Azji, eksploatując ich bogactwa naturalne i wykorzystując tubylczych mieszkańców do pracy przymusowej. Jednakże, wraz z upływem czasu narastał też opór i dążenie do niepodległości ze strony kolonizowanych narodów.

Lista kolonii mocarstw europejskich w XIX wieku:

 • Indie Brytyjskie
 • Algieria Francuska
 • Guyana Francuska
 • Kongo Belgijskie
 • Portugalska Afryka Wschodnia
 • Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia
Mocarstwo Kolonia Obszar (km²)
Wielka Brytania Indie Brytyjskie 3 287 263
Francja Algieria Francuska 2 381 741
Belgia Kongo Belgijskie 2 344 858
Portugalia Portugalska Afryka Wschodnia 1 527 200
Niemcy Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia 835 100

I wojna światowa

Przejdźmy teraz do omówienia wydarzeń związanych z I wojną światową, która odbyła się w latach 1914-1918. Ten konflikt zrewolucjonizował porządek światowy i przyczynił się do ogromnych zmian politycznych, społecznych i gospodarczych w wielu krajach.

Wojna rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku, gdy Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii w odpowiedzi na zamach na następcę tronu Franciszka Ferdynanda. Konflikt szybko się rozprzestrzenił, gdy różne sojusze militarne wciągnęły kolejne państwa. W 1917 roku również Stany Zjednoczone włączyły się do wojny po stronie aliantów.

Wojna toczyła się na wielu frontach, zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Wykorzystano nowe technologie militarne, takie jak czołgi, gaz bojowy i lotnictwo, co spowodowało ogromne straty i cierpienia dla żołnierzy.

I wojna światowa przyniosła wiele tragedii, ale miała też długoterminowe konsekwencje. Jednym z najważniejszych wydarzeń było upadek czterech wielkich imperiów: Niemieckiego, Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego i Osmańskiego.

Rewolucje i polityczne zmiany

W trakcie wojny doszło do wybuchu rewolucji i narodowych ruchów niepodległościowych w różnych krajach. W Rosji rewolucja październikowa w 1917 roku obaliła carat i przywiodła do władzy bolszewików pod przywództwem Lenina.

W wyniku wojny doszło również do rewizji granic i powstania nowych państw. Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 roku utworzono m.in. Republikę Weimarską w Niemczech i Polskę.

Wojna zmieniła cały obraz Europy i świata. Miała ogromny wpływ na sytuację międzynarodową i spowodowała narodziny nowego porządku geopolitycznego.

I wojna światowa była także ważnym katalizatorem dla zmian społecznych. Zwiększenie zatrudnienia kobiet w fabrykach i rosnące wymagania wobec nich jako obywateli przyczyniły się do wzrostu emancypacji społecznej.

Podsumowując, I wojna światowa była jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Jej skutki są widoczne do dziś, zarówno w obszarze polityki, jak i kultury. Przeszedłszy przez te wydarzenia, jesteśmy teraz gotowi przejść do wniosków i podsumowań.

Wniosek

Podsumowując, dział 5 historii dla klasy siódmej dostarcza nam ważnej wiedzy na temat przemian społeczno-politycznych w Europie i na ziemiach polskich w XIX wieku. Przeanalizowaliśmy kluczowe wydarzenia takie jak rewolucja przemysłowa, powstania narodowe czy I wojna światowa. Warto dobrze zrozumieć te tematy, ponieważ stanowią one fundamenty do dalszego rozumienia historii.

FAQ

Czym jest dział 5 w podręczniku do historii dla klasy siódmej?

Dział 5 w podręczniku do historii dla klasy siódmej koncentruje się na wydarzeniach po kongresie wiedeńskim w Europie i ziemiach polskich. Omawia zmiany granic, sytuację polityczną oraz kluczowe wydarzenia i pojęcia z tego okresu.

Jakie tematy zostaną poruszone w sekcji dotyczącej Europy i ziem polskich po kongresie wiedeńskim?

W tej sekcji omówione zostaną tematy związane z Europą i ziemiami polskimi po kongresie wiedeńskim. Będziemy się skupiać na zmianach granic i sytuacji politycznej tego okresu.

Czym była Wiosna Ludów w Europie?

Wiosna Ludów była serią ruchów rewolucyjnych, które miały miejsce w Europie w XIX wieku. Miały one duże znaczenie dla przemian społeczno-politycznych.

Co to jest Rewolucja przemysłowa?

Rewolucja przemysłowa była okresem szybkiego rozwoju przemysłu w XIX wieku, który miał ogromny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Jakie są najważniejsze informacje na temat Powstania listopadowego?

Powstanie listopadowe to ważne wydarzenie z historii Polski, które miało miejsce w XIX wieku. Była to próba odzyskania niepodległości spod panowania zaborców.

Co to jest Wielka Emigracja?

Wielka Emigracja to wyjazd polskich patriotów za granicę po nieudanym powstaniu listopadowym w XIX wieku.

Jakie są wydarzenia związane z Powstaniem krakowskim i Wiosną Ludów na ziemiach polskich?

W tej sekcji omówimy Powstanie krakowskie oraz wydarzenia związane z Wiosną Ludów, które miały miejsce na ziemiach polskich w XIX wieku.

Co to jest Powstanie styczniowe?

Powstanie styczniowe było jednym z najważniejszych wydarzeń w walce o niepodległość Polski. Miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku.

Jakie tematy zostaną poruszone w sekcji dotyczącej Zjednoczenia Włoch i Niemiec?

W tej sekcji skupimy się na procesie zjednoczenia Włoch i Niemiec, które miały miejsce w XIX wieku i miały duże znaczenie dla kształtowania się Europy.

Czym był kolonializm w XIX wieku?

Kolonializm w XIX wieku to ekspansja mocarstw europejskich na inne kontynenty i ich wpływ na kraje kolonialne.

Jakie były skutki I wojny światowej?

I wojna światowa miała ogromny wpływ na przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze na całym świecie.

Jakie są najważniejsze wnioski z działu 5 historii dla klasy siódmej?

W dziale 5 historii dla klasy siódmej skoncentrowaliśmy się na przemianach społeczno-politycznych w Europie i na ziemiach polskich w XIX wieku. Omówiliśmy kluczowe wydarzenia takie jak rewolucja przemysłowa, powstania narodowe czy I wojna światowa.